News, Norsk, Nyheter, Politikk og samfunn, Syklistaksjon2019

ETTERSTADGATA: TATT AV SYKKELEN

Etter å ha besøkt Treschowsgate på Sagene har Syklistaksjonens Sommerpatrulje syklet over på østsiden av Akerselven og studert hva som er på gang i Etterstadgata på Vålerenga.  Vi har fanget opp en tiltakende bekymring fra beboere der for de nært forestående planene om fjerning av alle parkeringsplasser for å bedre tilrettelegging for sykling i hele gatens lengde.

Etterstadgata ligger i grenseområdet mellom Vålerenga og Etterstad i bydel Gamle Oslo. Den går sørøstover fra Strømsveien mot jernbanen og siste biten er en blindgate der gående og syklister ved enden kan komme inn og ut via en gangvei. Syklister kommer også inn i området via andre gangveier fra Etterstadkanten.

Navnet på gaten er fra før byutvidelsen i 1878 og den har variert bebyggelse med idylliske gamle trehus med litt hage, blokker og også institusjoner som sykehjem og rusbehandlingssenter.

Noen av husene har egen parkering, men mange av beboerne har ikke adgang til parkering annet enn på gaten.  Antall parkeringsplasser som vil forsvinne kan være rundt 100 (basert på våre egne anslag).

Bymiljøetatens begrunnelse for tiltaket som fremtrer på Oslo kommunes nettsider er omtrent den samme svadaen som alltid kommer fra den kanten:

«Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Å forhindre gateparkering i Etterstadgata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende og gående. Bedre forhold for syklende i gata vil bidra til å redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bidra til bedre forholdene for gående.

Etterstadgata er en viktig nord-sør-forbindelse øverst på Vålerenga. En sykkelrute her åpner en forbindelse for syklende fra Strømsveien i retning Manglerud/Bryn.»

Etterstadgata fremtrer som svært fredelig og det er knapt en syklist å se da vi er på besøk. Vi har imidlertid fått opplyst at det er en del syklister som passerer i gatene morgen og ettermiddag på arbeidsdager. Mange sykler svært fort og det kan oppstå farlige situasjoner.

I motsetning til Treschowsgate er Etterstadgata relativt smal, særlig med tanke på evt. etablering av sykkelfelt i tillegg til bredere fortau. I denne omgang er det etter hva vi forstår ikke snakk om å etablere sykkelfelt. Hva som kommer i fremtiden er en annen sak. Det etableres lommer her og der som kan fungere som møteplasser for biler.

Erfaringer fra andre steder i byen er ikke at fjerning av parkerte biler er noe som bidrar til at bilene som kjører i gaten setter ned farten, tvert imot. At bredere fortau skal bidra til mindre sykling på dem høres heller ikke logisk ut. All erfaring tilsier at syklister er å finne alle andre steder enn der man tror.

Det er tydeligvis av stor betydning for Bymiljøetaten å få syklistene loset ut mot Strømsveien via Etterstadgata, selv om den naturlige og raskeste veien for mange vil være andre traseer som ned forbi Vålerenga Skole eller gjennom Danmarksgate.  

Man kan spørre seg om hvorfor ikke Danmarksgate er valgt som rute for sykling. Den er atskillig bredere og burde være mer egnet til sykkeltilrettelegging. Her har også husene bedre parkeringsmuligheter på egen tomt.

Et gjennomgående problem med sykkeltilrettelegging i Oslo er nettopp at det legges opp svært kostbare sykkelruter som ikke er det naturlige førstevalget for syklister. Akkurat som vann renner korteste vei ned til havet, vil mennesker alltid ha en naturlig trang til å ta korteste vei til målet, enten det er til fots eller på sykkel.

At fjerningen av parkeringsplassene i Etterstadgata kommer til å få store konsekvenser for mange av beboerne i området er udiskutabelt. Sykkeltilretteleggingen er som andre steder en del av planen for å redusere tilgjengeligheten med bil. Kampen om de gjenværende parkeringsplassene i sidegatene og ellers i området vil hardne til.

Endringen vil her som andre steder i byen føre til at noen blir tvunget til å innordne seg det det bilfrie regimet i Oslo ved å selge bilen, mens andre vil flytte vekk og ut av byen og dermed bidra til en endring i et ellers vel fungerende og hyggelige miljø. Av dem som blir vil noen få problemer med å få hverdagen til å gå opp.

Bydel Gamle Oslo og Vålerenga er bebodd av en påfallende stor mengde aktive rødgrønne bypolitikere som jobber knallhardt mot at bilen skal ha noen fremtredende plass i byen i fremtiden. 

Hvordan påvirker de lokale initiativ og i hvilken grad er de håndtlangere for det rødgrønne byrådets politikk fra Rådhuset?

Dette er spørsmål vi vil forfølge videre med utgangspunkt i tilfellet Etterstadgata.

***********

Les også: ETTERSTADGATA: Kirstin trenger bilen sin

P.S. Dagen etter Syklistaksjonens Sommerpatrulje befarte Etterstadgata, midt i fellesferien, skal oppmerking av gata ha begynt for de forestående arbeidene. Tilfeldig?


Share this: